Regulamin 2022

“Pasja – Rywalizacja – Przyjaźń”

 

Regulamin cyklu Kresowe Trail 2022

„Kresowe Trail” są niekomercyjnymi biegami terenowymi. Organizator Fundacja „Maratony Kresowe” nie prowadzi działalności gospodarczej.

 1. Cel
 • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek
 • Upowszechnianie biegania jako najłatwiej dostępnej formy aktywności sportowej
 • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród osób starszych
 • Współpraca sportowa z Polonią i Polakami za granicą
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych
 • Rozwijanie przyjaźni między narodami

 

 1. Organizator

Fundacja „Maratony Kresowe”, ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok

– tel. + 48 509 282463

– nr konta bankowego: 26 1600 1462 1883 1061 6000 0001

Strona internetowa: www.kresowetrail.pl, e-mail: biuro@kresowetrail.pl

Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów.

 

 1. Kalendarz imprez

Kalendarz imprez ogłaszany jest na stronie internetowej: www.kresowetrail.pl

 

 1. Warunki uczestnictwa

Uczestnik zgłasza swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:

 • startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 • zapoznał się i akceptuje regulamin cyklu Kresowe Trail,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Kresowe Trail,
 • wyraża zgodę na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
 • jest zdolny do udziału w biegu długodystansowym, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

Uczestnik jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • stosowania się do poleceń policji i służb porządkowych Organizatora
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. Zawodnik ma obowiązek biec z numerem startowym przymocowanym do przodu koszulki. Numery muszą być dobrze widoczne i nie mogą być modyfikowane.
 • Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w biegu osób poruszających się na rowerach, rolkach, oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się korzystania z kijków i wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.

 

 1. Opłaty startowe
 

A. Rejestracja i opłata min. 12 dni przed zawodami

B. Rejestracja i opłata 3 – 11 dni przed zawodami

C. Płatność w dniu zawodów

SZPURT

55 zł

€12

65 zł

€14

80 zł

€18

WERTEP

69 zł

€15

80 zł

€18

100 zl

€22

Medal pamiątkowy za ukończenie (opcjonalnie)

10zł

€2

Pierwszy numer startowy z układem do pomiaru elektronicznego, ważny przez cały sezon 2022 zawodnik otrzymuje  bezpłatnie. W przypadku zniszczenia lub zagubienia numeru z układem do pomiaru elektronicznego lub zmiany dystansu należy kupić nowy – koszt 30 zł. 

Medal pamiątkowy można zamówić minimum 12 dni przed zawodami.

Rejestracja internetowa będzie zamykana 3 dni przed zawodami lub po wykorzystaniu limitu uczestników. Rejestracja w dniu zawodów będzie możliwa o ile będą jeszcze wolne miejsca na zawody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub nie pojawiły się na starcie. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od niemożności udziału w zawodach. 

Przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika lub na inny termin jest możliwe przed zakończeniem rejestracji internetowej. Zgłoszenie cesji należy przesłać na mail: rejestracja@kresowetrail.pl. Zwrotnie zawodnik otrzyma voucher – kod rabatowy pomniejszony o 20zł. W dniu zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu na inną osobę.

Faktury do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, w ciągu 14 dni od dokonania opłaty.

Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę oraz osoby wspierające działalność Fundacji „Maratony Kresowe”.

 

 1. Program zawodów.

Program czasowy zawodów będzie podawany na stronie internetowej imprezy.

 

 1. Dystanse.
 • SZPURT: 5 km – 10 km,
 • WERTEP: 14 – 19 km

 

 1. Sposób przeprowadzenia
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego (falowego)
 • Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy, taśmami i znakami ostrzegawczymi.
 • Na trasie biegu mogą występować strome wzniesienia. 
 • Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.
 • Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 • Na trasie WERTEP będzie zlokalizowany co najmniej jeden bufet.
 • Zabroniony jest bieg ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie biegu.

 

 1. Zasady Fair-Play.
 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania
 • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze biegu.

 

 1. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • rywalizacja na oznakowanej trasie
 • pomiar czasu
 • zabezpieczenie medyczne
 • uczestnictwo w konkursach dla zawodników
 • bufet regeneracyjny 

 

 1. Kategorie wiekowe

SZPURT

 • Mężczyźni Open
 • M14 – mężczyźni 14-29 lat
 • M30 – mężczyźni 30-39 lat
 • M40 – mężczyźni 40-49 lat
 • M50 – mężczyźni 50-59 lat
 • M60 – mężczyźni 60+ lat
 • Kobiety Open
 • K14 – Kobiety 14-29 lat
 • K30 – Kobiety 30-39 lat
 • K40 – Kobiety 40-49 lat
 • K50 – Kobiety 50-99 lat

 

WERTEP

 • Mężczyźni Open
 • M16 – mężczyźni 16-29 lat
 • M30 – mężczyźni 30-39 lat
 • M40 – mężczyźni 40-49 lat
 • M50 – mężczyźni 50-59 lat
 • M60 – mężczyźni 60+ lat
 • Kobiety Open
 • K16 – Kobiety 16-29 lat
 • K30 – Kobiety 30-39 lat
 • K40 – Kobiety 40-49 lat
 • K50 – Kobiety 50+ lat

 

Zawodnicy są przypisywani do kategorii wiekowych na podstawie roczników urodzenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących, jeśli ich ilość nie przekracza trzech zawodników.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

W każdej kategorii wiekowej trofea sportowe otrzyma trójka najlepszych zawodniczek lub zawodników.

Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta do dekoracji oznacza przepadek trofeów i nagród.

Aby zostać sklasyfikowanym w rywalizacji DUAL należy zarejestrować się do biegu Szpurt oraz do rowerowego Półmaratonu.

 

KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE

 • Klasyfikacja drużynowa SZPURT – (klasyfikacja generalna)
 • Klasyfikacja drużynowa WERTEP – (klasyfikacja generalna)

 

 1. Klasyfikacja generalna cyklu

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących zasad:

 • Klasyfikacje generalne będą klasyfikacjami punktowymi i będą prowadzone dla dystansów SZPURT i WERTEP.
 • We wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za bieg ustala się stosując wzór: Punkty = (czas zwycięzcy open/ czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 1000
 • Liczba biegów wymaganych do klasyfikacji generalnej wynosi 50% wszystkich biegów sezonu plus 1, w zaokrągleniu do pełnych liczb w dół. W przypadku większej ilości startów uwzględniane są najlepsze starty zawodnika lub drużyny.
 • W każdej kategorii wiekowej trofea sportowe otrzyma trójka zawodników z największą ilością punktów, o ile ukończyli oni liczbę biegów wymaganych do klasyfikacji generalnej.
 • W klasyfikacji drużynowej trofea otrzymają trzy najlepsze drużyny na każdym dystansie.

 

Bonusy punktowe – zawodnicy mogą otrzymać bonusy punktowe doliczane do klasyfikacji generalnej za dodatkowe osiągnięcia określone przez Organizatora.

 

 1. Klasyfikacja drużynowa.
 • Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.
 • W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do biegu na danym dystansie.
 • W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, jeżeli bieg ukończyło minimum dwóch zawodników.
 • Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na wynikach poszczególnych biegów.
 • Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.
 • Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych czterech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym biegu.
 • Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla dystansów SZPURT i WERTEP.

 

 1. Wyróżnienia specjalne
 • Super Finisher – za ukończenie wszystkich biegów w sezonie
 • Finisher – za ukończenie wszystkich biegów w sezonie minus jeden

 

 1. Ustawienie na starcie
 • Sektor 1: uczestnicy biegu Szpurt
 • Sektor 2: uczestnicy biegu Wertep

 

 1. Ruch drogowy
 • Uczestnik biegu na drogach publicznych jest zobowiązany stosować się do zasad poruszania się pieszych opisanych Prawie o ruchu drogowym, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora.
 • W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać przekraczanie dróg publicznych. 
 • Przy poruszaniu się drogami publicznymi zawodnicy zobowiązują się do poruszania się chodnikiem, a w przypadku jego braku lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować pojazdom poruszającym się po drodze.
 • W przypadku jeśli po starcie zwarta grupa biegaczy będzie poruszać się po drodze publicznej, to odbywać się to będzie według zasad opisanych w Art. 12 Prawa o ruchu drogowym. Kolumna może się poruszać tylko prawą stroną jezdni, maksymalnie 4 osoby obok siebie, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowę szerokości jezdni.

 

 1. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczana do czasu zawodnika).
 • Dyskwalifikacja.
 • Kara punktowa – punkty będą odliczane od sumy punktów liczonych do klasyfikacji generalnej
 • Kara finansowa

 

Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

 1. Ochrona środowiska naturalnego
 • Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu. Zaśmiecanie trasy karane będzie z pełną surowością, z karą dyskwalifikacją włącznie.
 • Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 • Śmieci na mecie muszą być wyrzucane do odpowiednich pojemników zgodnie z zasadami sortowania odpadów.

 

 1. Protesty

Protesty można składać w dniu zawodów do Sędziego Głównego. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@kresowetrail.pl najpóźniej w ciągu trzech dni po biegu, którego dotyczą.

 

 1. Kontrola antydopingowa
 • W biegach Kresowe Trail nie mogą brać udziału zawodnicy zawieszeni za stosowanie dopingu.
 • Organizator może poddać zwycięzców zawodów i wylosowanych uczestników kontroli antydopingowej. Brak zgody zawodnika na kontrolę będzie skutkować automatyczną dyskwalifikacją.

 

 1. Informacje dodatkowe
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. 
 • Uczestnik, który wycofa się z rywalizacji powinien zgłosić ten fakt do Biurze Zawodów lub do sędziów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu „Kresowe Trail” nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą mogą zakłócić przebieg imprezy takie jak: niszczenie oznaczeń trasy biegu, blokowanie trasy biegu, etc.

 

 1. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w biurze Organizatora).

O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.