Deklaracja dostępności

Fundacja Maratony Kresowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.kresowetrail.pl (Data publikacji: 2022-01-25, Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-01-25)

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • część obrazów nie posiada opisu alternatywnego;
 • część złożonych elementów graficznych nie ma poszerzonego opisu;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących; 
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
 • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem .pdf są dokumentami bez możliwości edycji;
 • formularze nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami i mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności cyfrowej;

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury.

Można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.01.2023.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Prezesem Fundacji Maratony Kresowe pod numerem telefonu 509 282 463.

Procedura odwoławcza

Każdy ma prawo:

 • zgłosić problem z dostępnością strony internetowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o który element strony chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • dogodny sposób przedstawienia informacji.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres: biuro@maratonykresowe.pl

Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, można zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dane teleadresowe są dostępne w zakładce kontakty     

Możliwość osobistego kontaktu w siedzibie z zarządem Fundacji jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.